Privacy

PRIVACYSTATEMENT & COOKIE POLICY

Wie zijn wij?

Wij zijn het bedrijf DEMA International NV, gevestigd te 4432 Alleur, aan de Avenue de l’Expansion 9A, Ondernemingsnummer BE 0675.690.617. Producten of diensten kunnen wij ook aanbieden onder de naam Starligne.

Al meer dan twintig jaar zijn wij exclusieve verdeler van zowel boeken als producten die zich om uw welzijn bekommeren. Wij streven er naar om u goed van dienst te zijn. Dat doen wij ook, zowel in onze algemene voorwaarden als hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u ons verstrekt, of het nu gaat om een bezoek aan onze website, klant bij ons wilt worden of regelmatig orders bij ons plaatst.
Omdat transparantie hoog bij ons in het vaandel staat, hebben wij hieronder beschreven wat dit concreet voor u betekent: welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan en hoe wij deze beveiligen.

1. Uitgangspunten, verantwoordelijke & doeleinden

Wij leven alle principes van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) -ook bekend als de “General Data Protection Regulation” of GDPR- na. Dat houdt onder meer in dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken in overeenstemming met de hierna opgenomen doeleinden. Ook zorgen we voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen en verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn wij zelf. Onze gegevens vindt u hierboven in de aanhef.  

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:
•    Om u onze producten en diensten te kunnen leveren en voor de afhandeling van uw bestellingen, vragen en eventuele klachten, met inbegrip van beoordeling van kredietwaardigheid en preventie van fraude;
•    Voor het goed beheren van onze website zoals ten behoeve van het beheer van de technische administratie ervan en van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website;
•    Voor direct marketingdoeleinden, zoals het sturen of tonen van gepersonaliseerde reclame en voor werving.

2. Welke gegevens verzamelen wij en hoe lang bewaren wij die?

1. Gegevens die u ons zelf meedeelt
Door het aanmaken van een account of het opvragen van een catalogus of nieuwsbrief of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen verstrekt u ons zelf een aantal persoonsgegevens.
Sommige daarvan zijn noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling/vraag, andere helpen ons om u beter te leren kennen en onze diensten af te stemmen op uw behoeften: Welke gegevens u ons noodzakelijk moet mededelen, geven wij aan op de formulieren door het symbool *.
Als u kiest om te betalen via overschrijving na ontvangst van een factuur, kunnen wij uw kredietwaardigheid controleren. Voor het controleren van deze kredietwaardigheid gebruiken wij uw gegevens.
Uw gegevens die wij verwerken delen wij met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een bestelling (zoals bijvoorbeeld uw naam en adres aan de Post voor het sturen van mailings, aan de bank of Ingenico voor het verwerken van uw betaling of aan de leverancier die onze pakketten bij u bezorgt). Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens (beperkt tot naam, adres en woonplaats) met andere bedrijven die u vervolgens -vrijblijvend- kunnen benaderen met hun aanbiedingen.

2. Gegevens die wij zelf toevoegen of bijhouden:
•    Uw (unieke) klantnummer;
•    Uw klanthistorie (een overzicht van uw bestellingen, leveringen en betalingen);
•    Uw contacten met onze klantenservice.

Voor onze website maken wij daarnaast ook gebruik van cookies, uw IP-adres en enkele andere gegevens:
•    Cookies: dit houdt alleen verband met onze website. U leest hier meer over onder punt 9
•    Uw IP-adres: dit wordt automatisch aan uw computer toegewezen door uw eigen Internet Service Provider voor toegang tot internet. Wij gebruiken uw IP-adres om na te gaan vanaf welk apparaat een bestelling geplaatst wordt. Hiermee kunnen wij eventuele fraude bestrijden bijvoorbeeld bij ongeautoriseerd gebruik van uw account door derden
•    Het type en de versie van uw Internetbrowser en data in verband met uw laatste bezoek aan onze website.

3. Gegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
Met het oog op onze gerechtvaardigde belangen inzake direct marketing verstrekken wij ook -rechtstreeks of via tussenkomst van een professionele adressenmakelaar- een beperkt aantal gegevens aan derde-bedrijven. De uitgewisselde gegevens zijn beperkt tot uw naam en voornaam, uw adres en uw telefoonnummer en/of e-mailadres als u ons voor dat laatste toestemming heeft gegeven. Indien u niet wenst dat wij uw gegevens uitwisselen met derden, kunt u ons dat altijd laten weten.

4. Bewaartermijn.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Regelmatig gaan wij na welke gegevens daarvoor nog bewaard moeten worden.
Na afloop van de bewaartermijn maken we uw gegevens anoniem (gegevens worden bewaard in een vorm waarbij u niet meer identificeerbaar bent) om statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

5. Uitschrijven uit commerciële communicatie.
Op elk gewenst ogenblik kunt u zich uitschrijven om onze commerciële communicatie niet langer meer te ontvangen, zowel via de post of via elektronische weg.

3. Gebruik van gegevens

1. Beperkt intern gebruik van gegevens

Onze interne procedures waarborgen dat alleen die medewerkers van uw persoonsgegevens kunnen kennisnemen die deze nodig hebben voor hun werkzaamheden.

2. Delen wij uw gegevens aan derden mee?
In het kader van onze direct marketing campagnes verstrekken wij een beperkt aantal gegevens ook aan professionele derde bedrijven; dat zijn bedrijven die u interessante aanbiedingen kunnen doen, of professionele makelaars die uw gegevens aan dergelijke bedrijven verhuren.
Voor de uitvoering van onze diensten maken wij daarnaast gebruik van leveranciers die in onze opdracht verschillende diensten uitvoeren, zoals het leveren van uw bestelling of het versturen van nieuwsbrieven. Via schriftelijke contracten zorgen wij ervoor dat al onze leveranciers ook onze strenge eisen van vertrouwelijkheid en beveiliging naleven.

4. Rechtmatigheid van de verwerking van gegevens

Uw gegevens verwerken wij primair ter uitvoering van de tussen ons gesloten overeenkomst bij een bestelling. In sommige gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen (bijvoorbeeld voor het versturen van elektronische Nieuwsbrieven of voor het ter beschikking stellen van uw e-mailadres). Tenslotte verzamelen wij ook gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen op het gebied van direct marketing, zoals het werven van nieuwe klanten.
Uw gegevens verlaten nooit het grondgebied van de Europese Unie.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij bewaren gegevens slechts voor een periode die nodig is om u als klant van dient te zijn, tenzij de wet ons een langere termijn voorschrijft.

6. Uw rechten

Hieronder vermelden we uw rechten. Om van één van deze rechten gebruik te maken, stuurt u ons een e-mail (via dpo@dema-gezondheid.be). U kunt dat ook per brief doen – richt die aan DEMA International NV, ter attentie van de privacyverantwoordelijke, Avenue de l’Expansion 9A, 4432 Alleur. Om er zeker van te zijn dat uw gegevens alleen bij uzelf terechtkomen, vergen wij identificatie bij een dergelijk verzoek.   

6.1. Recht op toegang
U heeft op elk moment zelf recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Inzage in uw gegevens kunt u rechtstreeks bij ons opvragen, bij voorkeur via dpo@dema-gezondheid.be.

6.2. Recht op verbetering & aanvulling
Zijn uw gegevens onjuist of onvolledig, meldt het ons, bij voorkeur via info@dema-gezondheid.be.

6.3. Recht op gegevenswissing (inclusief recht op beperking of van verzet)
Wenst u dat uw gegevens uit ons bestand verwijderd worden (wissing), dan willigen wij dat steeds in, op voorwaarde dat wij niet verplicht zijn omwille van wettelijke redenen om deze nog gedurende een bepaalde termijn te bewaren.
Uw toestemming om (via post of e-mail) commerciële berichten te ontvangen, kunt u uiteraard op elk willekeurig moment weer intrekken:
–    bij elektronische communicatie via onze unsubscribe-link of via een mail aan dpo@dema-gezondheid.be,
–    bij communicatie via post via een mail aan info@dema-gezondheid.be, een telefoontje of een brief.

Een vraag stellen of klacht indienen
Heeft u vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring of bent u van mening dat wij uw rechten onvoldoende waarborgen, dan kunt u ons dat steeds laten weten, ook gewoon via e-mail (dpo@dema-gezondheid.be). Uw klacht of vraag wordt snel behandeld en u ontvangt altijd bericht van ons.
Natuurlijk kunt u ook hierover de toezichthoudende autoriteit contacteren, namelijk de Privacycommissie of Autoriteit Persoonsgegevens, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Omdat de vertrouwelijkheid van uw gegevens ons nauw aan het hart ligt, gebruiken wij gepaste interne en externe veiligheidsmaatregelen om elk niet-toegestaan gebruik te voorkomen. Hiertoe behoren ook procedures bij zogenaamde datalekken.

8. Voorbehoud voor schade of websites van derden

Wij zijn -behoudens opzet of grove schuld- niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. Onze aansprakelijkheid ter zake blijft steeds beperkt tot de geldwaarde van de meest recente tussen ons gesloten overeenkomst of bestelling.
Onze eigen website bevat soms (hyper)links of referenties naar websites van derden. Omdat wij die derde-websites niet beheren, is onze privacyverklaring daarop niet van toepassing. Wij raden u aan om de van toepassing zijnde privacyverklaring van de betreffende website(s) te lezen.

9. Specifieke bepalingen inzake onze website en het gebruik van cookies

1. Cookies
Wij gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruik van de website gemakkelijker te maken aan de hand van uw eigen gebruiksvoorkeuren.
Die voorkeuren leren wij bijvoorbeeld door bij te houden welke pagina’s op onze website u bezoekt. Onze eigen cookies identificeren u echter niet: zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat uw interesses zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.
Omdat we ook gebruik maken van cookies van derden, vragen we u op onze website vooraf om toestemming voor het gebruik en opslag van cookies. Hieronder geven we u uitgebreid informatie over welke cookies en waarvoor ze gebruikt worden.
Voor vragen over cookies en ons beleid kunt u ons contacteren via dpo@dema-gezondheid.be.

2. Wat is een cookie?
Een cookie is klein bestand dat opgeslagen wordt. Die opslag gebeurt op het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals uw computer, tablet of telefoon. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt en daarmee akkoord bent gegaan.

3. Welke cookies gebruiken wij?
Na uw toestemming plaatsen wij zelf cookies (1st party cookies) of derden (3rd party cookies) doen dat op ons verzoek. Onze eigen cookies zorgen voor een klantvriendelijk functioneren van onze website, zodat u bijvoorbeeld niet telkens opnieuw uw eigen gegevens moet ingeven. Van derden maken wij gebruik om samen met hen uw gebruikerservaring of onze website te verbeteren.
Afhankelijk van het doel waarvoor ze dienen, worden cookies functioneel of niet-functioneel genoemd.
Functionele cookies komen uitsluitend van ons en zij zorgen voor een optimale beleving van onze website, door ons bij elke keer dat u onze website bezoekt opnieuw over uw voorkeuren te informeren (zoals het onthouden van uw registratiegegevens, uw taalvoorkeur of het onthouden van producten in uw winkelwagen).
Wij gebruiken niet-functionele cookies alleen voor statistische doeleinden. Statistische cookies houden anoniem bij welke pagina’s van de website u bezoekt, in welke stad uw apparaat zich bevindt en soortgelijke puur statistische gegevens. Hiermee krijgen we beter inzicht over hoe vaak onze website wordt bezocht, welke delen van onze website het vaakst bezocht worden en op welke vlakken we onze website kunnen optimaliseren Voor het gebruik van deze cookies hebben wij een overeenkomst met Google inzake Google Analytics.

4. Hoe lang blijven cookies op uw apparaat?
Permanente cookies blijven op uw apparaat tot u zelf (of uw browser) ze wist, soms voor een kortere duur, zoals vastgelegd in de cookie zelf. Ze worden geactiveerd telkens u de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (zoals cookies geplaatst door Google Analytics). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
Sessie cookies laten ons toe gedurende een browsersessie om uw handelingen te vereenvoudigen en aan elkaar te linken. Een browser sessie begint wanneer u het browserscherm opent en eindigt wanneer u het browserscherm sluit. Sessie cookies zijn altijd tijdelijk en worden zodra u de browser afsluit, verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

5. Wat gebeurt als ik geen cookies accepteer?
Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen we u om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Als u daar niet of ontkennend op antwoordt, worden alleen onze eigen functionele cookies geplaatst U kan het plaatsen van cookies ook altijd (ook naderhand) weigeren via uw eigen browserinstellingen. In dat laatste geval bestaat de kans dat u geen toegang heeft tot (bepaalde delen van) onze website. Hoe u via uw browser cookies weigert, leest u in de toelichting bij de browser(s) die u gebruikt, of hieronder voor de meest gebruikte browsers.

6. Cookies verwijderen of uitschakelen via uw browser & mogelijke gevolgen
Als u niet wilt dat websites cookies op uw apparaat plaatsen of als u de geplaatste cookies wilt verwijderen, kunt u de cookie instellingen in uw eigen webbrowser (Chrome, Firefox, Opera, Apple Safari, …) wijzigen op het desbetreffende apparaat.
Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. U kunt uw instellingen ook aanpassen zodat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Als u geen gebruik wilt maken van cookies, kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website goed zal werken. Zo is het mogelijk dat er enkele functies van de webshop verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien.
Daarnaast betekent het weigeren van cookies niet dat u geen advertenties meer zult zien. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan uw interesses en worden vaker herhaald.
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. U kunt ook de ‘Help’ functie in uw webbrowser consulteren voor meer details.
Chrome / Firefox / Internet Explorer / Safari / Opera

Via de website van EDAA (klik hier) krijgt u een lijstje te zien van alle organisaties die cookies op uw eigen apparaat en eventuele log-on naam geplaatst hebben. Hier kunt u cookies van specifieke partijen uitzetten.

7. Meer algemene informatie over cookies
Nuttige informatie over de controle over cookies of het verwijderen van cookies vindt u op de website www.aboutcookies.org

Deze privacyverklaring en cookie policy werd voor het laatst aangepast op 16 mei 2018 en is opgesteld in lijn met de huidige regelgeving.
Wij houden ons het recht voor om de verklaring regelmatig te herzien op basis van gebruikte technologieën of gewijzigde regelgeving. Bij een wezenlijke wijziging ontvangt u daarover bericht van ons.